ELECT THB
Knowledge base
ELECT THB työkalupakki ja koulutusmateriaali ihmiskauppatutkintojen sujuvoittamiseksi.
ELECT THB -hankkeen tavoitteena on parantaa työperäisen ja seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamista ja tutkintaa sekä lisätä lainvalvontaviranomaisten ja ihmiskauppaan liittyvien avaintoimijoiden yhteistyötä hyväksikäytön torjumiseksi.

Hanke on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen, Viron ja Latvian lainvalvonta- ja muiden viranomaisten kanssa, ja sen tarkoitus on vahvistaa ihmiskauppaan liittyvää osaamista. Tutkimusten mukaan ihmiskaupparikollisuutta esiintyy kaikissa maissa. Toimintansa piilottamiseksi rikolliset hyödyntävät monimutkaisia toimintamalleja – esim. bulvaanit, alihankitaketjut, lähetetyt työntekijät – ja piilottavat ja pesevät rikoksesta saatuja laittomia rahavirtoja ja muita hyötyjä. Ihmiskauppa on myös läheisesti yhteydessä harmaaseen talouteen sekä talousrikollisuuteen. Tämän vuoksi hanke pyrkii etsimään ratkaisuja ihmiskaupan taloudellisen liiketoimintamallin estämiseksi ja saattaakseen ihmiskauppaa toteuttavat ja siitä hyötyvät tahot rikosvastuuseen.
ELECT THB Project Introduction (in English)
This project was funded by the European Union's Internal Security Fund — Police.

The content of the project materials represent the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.


1
Viimeisimmät trendit ja tilastot
Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, mutta tunnistettujen tapausten määrä lisääntyy.
Ihmiskauppa on suureltaosin piilorikollisuutta. Usein näitä rikoksia ei ilmoiteta viranomaisille, joten ne jäävät piiloon. Monissa maissa ihmiskaupasta ei ole saatavilla kattavia tilastotietoja, vaan eri viranomaiset ja alalla toimivat kansalaisjärjestöt keräävät omia tilastojaan.

Eurostatin vuoden 2023 tilastojen mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö on edelleen yleisimmin tunnistettu hyväksikäytön muoto EU:ssa (55,7 % tapauksista). Rekisteröidyistä uhreista 28,5 % oli työperäisen ihmiskaupan uhreja. Muihin tarkoituksiin (mukaan lukien etuuspetokset, rikollinen toiminta, kerjääminen ja elinkauppa) hyväksikäytettyjen uhrien osuus oli 15,8 prosenttia vuonna 2021.
2
Ihmiskaupan toimintatavat: viimeisimmät havainnot
Opi lisää ihmiskauppiaiden toimintatavoista ja järjestelyistä, joiden avulla he piilottavat laittoman toimintansa sekä kiertävät veroja ja sosiaaliturvamaksuja voittojensa maksimoimiseksi.
Ihmiskaupan merkit rahavirroissa. Anniina Jokinen, HEUNI
Hyväksikäytön liiketoimintamalli. Anniina Jokinen, HEUNI
Rekrytointiin liittyvä hyväksikäyttö on yksi työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan keskeisistä riskitekijöistä. Se pitää sisällään kohtuuttomien tai tekaistujen maksujen perimistä työpaikan saamisesta, matkustusasiakirjoista, "palvelumaksuista" jne. Tämän seurauksena työntekijä voi velkaantua ja olla alttiimpi muullekin hyväksikäytölle.
Vilpillisiä työntekijöiden lähettämistä ulkomaille koskevia järjestelyitä käytetään myös työvoiman hyväksikäytön kontekstissa. Lähettämistä käytetään joustavan työvoiman palkkaamiseen niin, että työntekijöille maksetaan alipalkkaa lähtömaan alemman palkkatason mukaisesti.
Pakko- tai näennäisyrittäjyys viittaa järjestelyyn, jossa työehdot muistuttavat työsuhdetta, mutta työntekijä on paperilla itsenäinen ammatinharjoittaja ja vastaa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyvistä riskeistä ja velvoitteista, kun taas työnantaja pystyy leikkaamaan kustannuksia. Tällaisia tapauksia on tunnistettu yhä enemmän työperäisen hyväksikäytön kontekstissa Suomessa, Virossa ja Latviassa.
Ihmiskauppiaat rekrytoivat sosiaalisesti marginalisoituja ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä erilaisiin hyväksikäyttötarkoituksiin. Näihin kuuluvat esimerkiksi asunnottomat tai päihdeongelmista kärsivät henkilöt, lapset ja nuoret, sekä köyhyydessä elävät naiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, ml. turvapaikanhakijat ja paperittomat siirtolaiset.
Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa voi olla henkilön pakottamista prostituutioon, henkilön hyväksikäyttöä seksiteollisuudessa tai hänen alistamistaan muunlaiselle seksuaaliselle hyväksikäytölle.
The policy brief below summarises the main findings of the report "Patterns of exploitation – human trafficking trends and modus operandi in Finland, Latvia, Estonia, Poland and Ukraine" edited by Anna-Greta Pekkarinen and Anniina Jokinen.

3
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN ESITUTKINNASSA
Kuulustelut* ovat keskeisiä esitutkinnan välineitä, ja todistajien, asianomistajien sekä epäiltyjen antamat kertomukset ovat keskeisiä todisteita prosesseissa. Laadukkaan kuulustelun toteuttaminen vaatii osaamista ja tietotaitoa kuulustelijan osalta sekä ihmiskauppatutkinnan yhteydessä syvällisempää ymmärrystä psykologisen kontrollin ilmiöstä.
* Englanninkielisessä kirjallisuudessa on laajasti siirrytty puhumasta kuulusteluista (englanninkielinen vastine: interrogation) puhumaan haastatteluista (investigative interviewing). Terminologian muutoksella on myös haluttu viestittää, että painostavien ja johdattelevien kuulustelujen aika on ohi, ja että rikostutkinnassa olisi näiden sijaan suoritettava avoimiin kysymyksiin ja hyvään kontaktiin perustuvia haastatteluja, joissa kaikkia epäilyä mahdollisesti selittäviä tekijöitä huomioidaan ja selvitetään. Koska Suomessa puhutaan esitutkintalaissa kuulusteluista, tätä termiä käytetään myös tässä – huomautettakoon kuitenkin, että tavoitteena on nimenomaan avoin "investigative interview", eikä painostava "interrogation"
Tässä koulutusmateriaalissa oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman antaa tietoa kuulustelun toteuttamisesta sekä psykologisen kontrollin ja kulttuuriin liittyvien seikkojen huomioimisesta kuulustelutilanteissa, ja norjalainen pitkän linjan poliisimies, FT Ivar Fahsing kuvaa kuinka Norjassa on onnistuneesti kehitetty rikostutkinnan käytäntöjä siten, että näyttöön pohjautuvat esitutkintakuulustelutavat nykyisin ovat keskeinen osa rikostutkintaa.
Ivar Fahsing, Norjan poliisiammattikorkeakoulu "Rikostutkinta ja muutokset Norjassa" (in English)
Tässä luennossa saat syvällisen ymmärryksen niistä tutkimusnäyttöön pohjautuvista menetelmistä, käytäntöistä ja eettisistä näkökulmista, jotka ovat pohjustaneet ja muokanneet Norjan menestyksekästä esitutkintakuulustelumallia. Luennoitsija on Ivar Fahsing, rikosylitarkastaja ja Norjan poliisiammattikorkeakoulun lehtori (associate professor). Tällä hetkellä hän työstää UNPOLin kuulustelumanuaalia sekä uuttaa UNODCn e-oppimisohjelmaa haastattelumenetelmistä.

Lisää lukemista
Työperäisen ihmiskaupan liiketoimintamalli
Lisämateriaalit
Human trafficking in the criminal justice system: investigative interviews & psychological control
ELECT THB Webinaarisarja
Patterns of Exploitation: Understanding Human Trafficking Risks related to the war in Ukraine
ELECT THB Webinaarisarja
In the kingdom of the blind, the one-eyed is king: preventing labour exploitation in Finland
Anniina Jokinen, Senior Programme Officer, HEUNI, Katja-Pia Jenu, Occupational health and safety inspector, Regional State Administrative Agency and Pekka Hätönen, Detective Senior Superintendent, National Investigation Lead on Trafficking in Human Beings, Helsinki Police Department
CCPCJ30 Side event
The route to a successful investigation of labour exploitation and trafficking
Session is focusing on showcasing our recent work to prevent labour exploitation, in particular the collaboration between labour inspectors and the police. Speakers from Finland, Norway and the UNODC presenting their experiences and good practice.